Logo prix européen de littérature
NATHAN-KATZ-PRIS
FIR LITERATÜR
IM ELSASS
D’ JURYMÌTGLÌEDER


UNÀBHANGIGKEIT

D’r Nathan-Katz-Pris ìsch prìnzipiell strickt unàbhangig vu àlle offizielle Strüktüre mìt dana ar z’sammaschàft. Sini Orgànisàtion, sowie die drüs folgende Ereignisse, wara vu ma gwìnnàbsìchtslose Verein dàs sìch d’r Sàch gànz wìdmet ewernumme, l’Association Capitale Européenne des Littératures (EUROBABEL). ‘s Präsidantschàft wurd dur d’r Gérard LITTLER dienschtlig versah un Jurysekràtàriàt dur Jacques GOORMA.

VIELFÀLTIGKEIT

Unter d’r Ehrapräsidantschàft vum Schrìftsteller Claude Vigée, bsteht d‘ Jury vum Nathan-Katz-Pris üs Schriftsteller, Verleger, Kültürbeuftràgti, Ewersetzer, Schriftsteller un Akademiker.

D‘ Jury vum Nathan-Katz-Pris zählt 15 Mitglìeder :
Agathe BISCHOFF-MORALES - Kültürbeutràgte
Charles FICHTER - Akademiker, Schriftsteller
Catherine FOUQUET - Ewersetzer, Akademiker
Jacques GOORMA - Schriftsteller, Verleger
Dominique HUCK - Akademiker
Gérard LITTLER - Kültürbeutràgter
Armand PETER - Verleger, Kültürbeutràgter
Gérard PFISTER - Schriftsteller, Verleger, Ewersetzer
Gilles PUDLOWSKI - Schriftsteller, Verleger
Roger SIFFER - Schriftsteller , Komödiant , Kültürbeuftràgter
Jean-Paul SORG - Schriftsteller, Verleger, Kültürbeutràgter
Jean-Louis SPIESER - Ewersetzer
Rémy VALLEJO - Kültürbeutràgter
Marie-Thérèse WACKENHEIM - Kültürbeutràgte
Jean-Claude WALTER - Schriftsteller

Adrien Finck gebora anno 1930 ìsch ìm Jüni 2008 gstorwa, Dìchter, un Betrèier vu d’r Revue Alsacienne de Littérature un làngjahriger Dirakter vum Institut d’études allemandes. D’Jury vum Nathan-Katz-Pris mächt ìm domìt ehre.ÜSWÀHLSPRÌNZIPIE


A MEHRSPROCHIG LÀND

D’r Nathan-Katz-Pris setzt sìch folgendes Ziel ; ’s elsassische literàrische Pàtrimonium z’färdre. Nìt ‘s Pàtrimonium vun-ra Region wie jedi àndri ; uf Gedeih un Verderb, ‘s Elsàss hàt ìn sinra làng Gschìcht, un zwàr bis ìns letschte Johrhundert, a àbsolütes eigaàrtiges Schicksàl ertrait, groß ìn viele Hìnsìchte, wenig beniedenswart unter mangi àndre Umstande. D‘ Gschìcht un d‘ Làg han üs’m a mehrsprochig Lànd gschmìedet, ìm Mittelpunkt vu ewa soviel Konflikte àss Wìederversehnunge, hàt‘s dur die Vielfàllt vu Bewegunge a kültürelles Pàtrimonium un bsunders a literàrisches erschter Greßaodnung gerbt. Mìttel-Hochditsch, Dialekt, Ditsch un Franzeesch präge dàs Pàtrimonium.

95% ìsch vällig unbekànnt un mehrzàhlig veruteilt ìn’s d‘ Vergassaheit z’kèija wenn’s nìt ewersetzt wìrd so làng àss‘s noch genüegend Müatersprochredner gìbt die ìm Stànd sìn die Schrìfte z’versteh un z’ewertsetze. Doch àui do, üsser d’r Schwierigkeit wun ewer a làngi Zittspàne d‘ Ànnerhärung vu dana ang mìt-ra dràmatischer Gschìcht verbundene Schrifte dàgstellt hàt, düat d’r Trend vun-r-a Vermaktung vum Büach un a Globàlisierung vum Verlàgswase ermüatige d‘ Àrwet ìn dara Domäne bstìmmt nìt.


ENTFERNT VU ARCHEOLOGIE UN PARTIKULÀRISMUS

’s elsassische literàrische Pàtrimonium färdre vorüssetzt àss die ìm hìttiga Laser àgebotane Warke effektiv noch Sàft un Lawenskràft mìt sìch fiahre. Wàs a archeologische Vorgàng wun àls Ziel d‘ Ruckerstàttung vu mìt antiquierte Theme un Forme verbundane Warke üsschließt.

’s elsassische literàrische Pàtrimonium färdre, bsteht àui nìt ìm hage un pflage vum Partikulàrismus dem Partikulàrismus z’lieb, àwer ìm Gegateil zu Galtung brìnge worìn ‘s Elsàss Ìnhàwer vun-r-a großer Kültür ìsch.


D’ PERSEENLIGKEIT NATHAN KATZ

Ìn dara Hìnsìcht, kàt d’ Jüry a schätzenswarti Referanz ìm Wark vum Nathan Katz fìnde. Wenn sina Nàma gschwàsiert wure ìsch fer da Pris unter sinra d‘ Schìmherrschàft züasz‘prache , ìsch’s, effektiv, will ar zu einem a tiefi Verwurzellung ìn d‘ Tràditione un zum àndrem a erwiterti Uffaheit fer àndri Kültüre symbolisiert. Mìt dara Benennung, hàt d’r Pris wella a, hàuiptsachlich uf Elsassisch àwer àui uf Ditsch un Franzeesch gschrìewenes hochwartiges Wark ehre, àwer àui a ànspruchsvolli Perseenligkeit wun sìch àls eini vu da edelschte ìn d’r elsassisch Literàtür vum XX.Jh durchagsetzt hàt.’S GSÀMTE PÀTRIMONIUM BERUCKSÌCHTIGE

Ìn sina Nohforschunge àchtet d’ Jury druf àlli Periode vu d’r elsassisch Literàtür, vum Mìttelàlter ìn d’Gegawàrt, àwer àui àlli literàrische Forme ; akademisch oder volkstumlig, laie oder religiös, ohne jegliges Üschließe z’intergriere. So setzt sìch d’ Jury gànz sàchlig a Ehrapunkt ìndam sie sìch àlle diverse sprochlige Forme ; vum Mittel-Hoch-Ditsche zum Hochditsche, vum Sundgàui àlemmànische zu nordelsassische Dilalekte un ìhri àbweichende Forme großa Wart legt.

D’ Tàtsàch àss d’ Jury üs Schriftsteller, Verleger, Kültürbeuftàgti, Ewersetzer, Schriftsteller, un Akademiker bsteht erlàuibt geganewer da Warke a großi Ànnäherungs-Vielfàlt.’S ÜSWÀHLVERFÀHRE


-* D’ VIER STUFE

’s Üswählverfàhre ìsch vierstufig.

Àn erschter Stelle, fìnde mìt Mìthìlf vum Korrespondàntanetz un Sàchverstandigi hìnerhàlb d’r Jury Nohforschunge stàtt um d‘ vorshlàgbàre Warka z’iordna ìn Àbetràcht vu da owwa bennenta Kriterie.

Àn zweiter Stelle, Meinungsüstüsch zwìscha da Mìtglìeder um d‘ gsàmmelte Ìnformàtione z’erganze un z‘ewerprüfe un a Vorüswählverfàhre z‘fàssa.

Àn drìtter Stelle, ìsch jeds Jurymìtglìed ufgfordet a Lischte vu drèi Kàndidàte ufz’stelle ìn àbnahmender Ràngordnung, un ìn d’r Jury voz‘rlege.

Àn vierter Stelle, düat d‘ Jury wahrend ra Plenàrsìtzung àfàngs Novamber, zähla vie viel Züastìmmunge jedi Kàndidàtür erhàlte hàt, bewartet ìn da Jurymìtglìeder ìhri Àrgümanta dia fer sie sprache un entscheidet dur
a eifàchi Stìmmmehrheit.


UFRACHTIGKEIT UN GWÌSSAHÀFTIGKEIT IN D’R ÜSWÀHL –

Wahrend’m gànze Berotungsprozedere wara d‘ Jurymìtglìeder uf d’r eigeàrtig un beispìelhàft Wart vun ìhrer Wàhl ufmerksàm gmàcht, ìm Intrasse vum Pris un d’r echt Kenntniss vu d‘r elsasssich Kültür, jede Konformiss sowie perseeligi Sympàthie üsschließend, um z’verhìndre àss d‘ Berotung vu d’r Jury sìch àls laaie Konsens oder Kompromiss entpuppt.